"ESKULAP 2017" woj. podkarpackiego

Regulamin Vouchera Badań

REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW W LABORATORIACH ALAB I DIANOSTYKA

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Voucher rozumie się dokument uprawniający okaziciela do wykonania badań oferowanych przez usługodawcę: RBIT Sp. z o.o. w Rzeszowie lub podmioty z nim współpracujące, a wskazane przez usługodawcę.
 2. Voucher jest ważny do 31 grudnia 2018 r., chyba, że w opisie Vouchera podano inaczej.
 3. Okaziciel może najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. umówić się na badanie na podstawie Vouchera.
  W takim przypadku badanie wykonane może być po dacie 31 grudnia 2018 r.
 4. Jeden Voucher upoważnia do wykonania jednego badania.
 5. Usługodawca, na podstawie przekazanego Vouchera, zobowiązany jest do wykonania jednego – wybranego przez okaziciela – badania z poniższej listy:
  • Mocz – badanie ogólne,
  • OB.,
  • Morfologia krwi,
  • Glukoza,
  • Potas,
  • Cholesterol całkowity,
  • Cholesterol HDL,
  • Triglicerydy,
  • ALT,
  • AST,
  • Fosfataza zasadowa,
  • Bilirubina całkowita,
  • GGTP,
  • Mocznik,
  • Kreatynina,
  • Kwas moczowy,
  • Białko całkowite,
  • Albumina,
  • Żelazo,
  • Wapń całkowity,
  • Chlorki,
  • Fosfor nieorganiczny,
  • Magnez.
 1. Badania wykonywane przez usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, wykonywane są na tych samych zasadach co na rzecz innych klientów usługodawcy.
 2. Voucher nie podlega zwrotom lub wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Na Voucherze zamieszczone zostaną poniższe dane:
  • data ważności vouchera,
  • wykaz badań realizowanych zgodnie z umową wykorzystania vouchera,
  • nazwy podmiotów realizujących badania: ALAB laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Diagnostyka SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  • dane kontaktowe podmiotu działającego w imieniu usługodawcy:
   INTERMED Ogólnopolska Informacja Telefoniczna 17 194 39
 1. Okaziciel chcąc skorzystać z usług usługodawcy zobowiązany jest przekazać Voucher w chwili rejestracji na badanie.
 2. Rejestracja dokonywana jest osobiście w punktach pobrań krwi podmiotów realizujących badania: ALAB Laboratoria sp. z o.o. oraz Diagnostyka Sp. z o.o.
 3. Okaziciel obowiązany jest przekazać Voucher w oryginale i nieuszkodzony.
 4. Okaziciel wyraża zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę jego danych osobowych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością przez usługodawcę, w tym w celach marketingowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Okaziciel, który przekaże swoje dane osobowe ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawienia, jak również żądania ich usunięcia w każdej chwili.
 7. Żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania z usług Usługodawcy, w tym z Vouchera.
 8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.