"ESKULAP 2017" woj. podkarpackiego

Regulamin Plebiscytu

REGULAMIN XVII EDYCJI PLEBISCYTU ESKULAP woj. podkarpackiego

§ 1

 1. Organizatorem Plebiscytu Eskulap 2017 woj. podkarpackiego jest RBIT spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000665406, nr NIP: 8131011014; nr REGON: 690281711.
 2. Patronat Honorowy nad Plebiscytem objęli: Arcybiskup Metropolita Przemyski, Biskup Diecezji Tarnowskiej, Biskup Diecezji Rzeszowskiej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Stalowa Wola, Prezydent Miasta Krosna, Prezydent Miasta Przemyśla, Prezydent Miasta Tarnobrzega.
 3. Dodatkowo, Plebiscyt wspierają Instytucje: Podkarpacki Oddział NFZ w Rzeszowie, Okręgowa Izba Lekarska, Okręgowa Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
 4. Plebiscyt dotyczy wyboru lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty oraz lekarza dentysty praktykujących na terenie województwa podkarpackiego, którzy cieszą się największym autorytetem wśród pacjentów.
 5. Plebiscyt trwa od 20.11.2017 r. do 31.12.2017 r.
 6. W Plebiscycie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba korzystająca z opieki medycznej na terenie województwa podkarpackiego, która spełnia warunki Regulaminu.
 7. W Plebiscycie można głosować na Laureatów wcześniejszych edycji.
 8. W głosowaniu nie mogą brać udziału osoby związane z jego organizacją.

§ 2

Przystąpienie do Plebiscytu oznacza akceptację Regulaminu, a Laureaci Plebiscytu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia plebiscytu, w tym na publikację ich nazwisk przez Organizatorów Plebiscytu.

§ 3

 1. W Plebiscycie głosować można:
  1. wypełniając kupon publikowany na łamach Dziennika „SUPER NOWOŚCI”;
  2. wypełniając kupon dostępny w gminach oraz punktach pobrań Grupy ALAB Laboratoria
   i Laboratoria Medyczne Diagnostyka woj. Podkarpackiego;
  3. przez Internet pod adresem: www.plebiscyteskulap.pl oraz na stronach Internetowych partnerów Plebiscytu www.intermed.pl;
  4. dzwoniąc do Informacji Medycznej Intermed na nr tel.: 17 283 83 37 lub 17 194-39;
  5. osobiście w siedzibie RBIT Sp. z o.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów;
 2. Każda osoba uczestnicząca w Plebiscycie może oddać po jednym głosie w następujących kategoriach: lekarz rodzinny, lekarz specjalista i lekarz dentysta.
 3. Głosujący może oddać głos, tj. wpisać powyższe kandydatury tylko raz. Po przejściu do dalszego punktu, nie ma on możliwości powrotu do formularza i uzupełnienia pozostałych, nieuzupełnionych wcześniej pól.
 4. W przypadku oddania głosu tylko w jednej kategorii, głos jest ważny, natomiast uczestnik głosowania nie będzie miał już możliwości dodania pozostałych głosów w danej kategorii.
 5. Prawidłowe oddanie głosu droga elektroniczną, wymaga potwierdzenia jego oddania za pomocą kodu weryfikacyjnego, który uczestnik otrzyma od Organizatora po oddaniu głosu, tj. od 20 listopada 2017 r. najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Oddanie głosu jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do zakończenia Gali, tj. do 8 lutego 2018 r. Dane osobowe mogą być wykorzystane przez Organizatora jedynie w celach opisanych niniejszym Regulaminem.
 6. Prawidłowe oddanie głosu drogą telefoniczną, wymaga przyjęcia głosu przez Organizatora na numery wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 1.4.
 7. Prawidłowe oddanie głosu za pomocą wypełniania kuponów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, jest weryfikowane na podstawie czytelnego podpisu na kuponie po zakończeniu głosowania przy podliczaniu głosów.
 8. Organizatorzy nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności i nie zwracają ewentualnych kosztów poniesionych przez głosujących w Plebiscycie.
 9. Głosowanie w Plebiscycie Eskulap jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RBIT Sp. z o.o. wyłącznie dla potrzeb Plebiscytu.
 10. Głosujący w Plebiscycie staje się automatycznie jego uczestnikiem.
 11. Każdy uczestnik glosowania, o którym mowa powyżej, będzie miał możliwość pobrać bezpośrednio po głosowaniu voucher uprawniający go do zrealizowania jednego z bezpłatnych badań wskazanych w Regulaminie vouchera. Regulamin wykorzystania voucherów określony zostanie na stronie Internetowej www.plebiscyteskulap.pl/regulaminvoucherabadan.
 12. Osoby oddające głos drogą elektroniczną będą uprawnione do pobrania vouchera za pomocą dedykowanego linku wyświetlonego tuż po prawidłowo oddanym głosie, potwierdzonym kodem weryfikującym, jak i za pomocą linku wysłanego na numer telefonu komórkowego użytego do weryfikacji głosu.
 13. Osoby oddające głos drogą telefoniczną będą uprawnione do pobrania vouchera w siedzibie Organizatora lub podając adres poczty elektronicznej na którą zostanie wysłany voucher o którym mowa w § 3 ust. 8 powyżej. Rozmowy telefoniczne dotyczące powyższego są nagrywane, na co uczestnik wyraża zgodę. Nagrania rozmów przechowywane będą i wykorzystane jedynie dla potrzeb Plebiscytu i najpóźniej do dnia 8 lutego 2018 r.
 14. Osoby oddające głos wypełniając kupon na łamach Dziennika „SUPER NOWOŚCI” będą uprawnione do odebrania vouchera po wpisaniu adresu e-mail, na który po skończeniu głosowania zostanie przekazany voucher.
 15. Osoby oddające głos wypełniając kupon w gminach oraz punktach pobrań Grupy ALAB Laboratoria i Laboratoria Medyczne Diagnostyka woj. Podkarpackiego będą uprawnione do pobrania vouchera wraz z kuponem do głosowania w miejscach wskazanych powyżej.

§ 4

 1. Podane przez Głosujących dane osobowe będą̨ przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji
  i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy
  o ochronie danych osobowych. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Właściciel danych osobowych ma prawo
  w każdym czasie wyrazić́ sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora lub zażądać́ zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny wzięcia udziału w Plebiscycie.
 3. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Właściciela danych osobowych, po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie.
 4. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są̨ wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Przez dane eksploatacyjne rozumie się
  w szczególności: IP urządzenia, data i godzina, wartość́ głosu, sposób głosowania, numer telefonu, e-mail adres.
 5. Właściciel danych osobowych oddając głos jednocześnie wyraża zgodę na podanie numeru telefonu celem przesłania kodu weryfikacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 6 powyżej oraz linku do pobrania vouchera na bezpłatne badanie o którym mowa w § 3 ust. 8, 9 powyżej.
 6. Właściciel danych osobowych oddając głos jednocześnie wyraża zgodę na podanie adresu do wysyłki lub adresu e-mail celem wysłania vouchera na bezpłatne badanie, o którym mowa w § 3 powyżej.

§ 5

Podsumowanie przebiegu Plebiscytu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpią podczas uroczystej Gali w dniu 08 lutego 2018 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie.

§ 6

 1. Powołuje się Komisję Plebiscytu, której zadaniem jest wyłonienie zwycięzców 17 edycji Plebiscytu Eskulap w trzech kategoriach konkursowych: lekarz rodzinny, lekarz specjalista, lekarz dentysta – Laureatem w danej kategorii zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów.
 2. Komisja Nadzoru powołana przez Organizatorów czuwa nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i rozpatruje ewentualne reklamacje i zażalenia.
 3. Komisja Nadzoru uprawniona jest m.in. do wskazania dodatkowych kategorii konkursowych, ponad wskazane w ust. 1 powyżej, jak również do przedstawienia kandydatur, ponad zgłoszonych kandydatów. Propozycje Komisji są wiążące.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatorów Plebiscytu i jest ostateczna.
 5. Regulamin Plebiscytu jest do wglądu w siedzibie RBIT Sp. z o.o., Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

  

Organizatorzy Plebiscytu